Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Název úkonu: 66

Hlášení adresy pro doručování, její změna nebo zrušení

V jakém případě ve věci jednat :

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na ktetou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu. 

Charakteristika úkonu:

Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení ohlašuje:

  • občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu     
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky :

Žádost lze zaslat prostřednictvím datové zprávy, občan jí podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Hlášení adresy pro doručování může občan zaslat s úředně ověřeným podpisem na ohlašovnu i poštou.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky:

Je nutné předložit vyplněný a podepsaný tiskopis ,, Hlášení adresy pro doručování´´ na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan musí předložit doklady k ověření totožnosti a to : platný občanský průkaz nebo cestovní doklad

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat :

  • Občan ohlásí adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.
    • Jana Koželská
      budova Masarykovo nám. 78 -> podlaží přízemí -> dveře 13

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky:

Za ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení se nevybírá správní poplatek. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky :

Za ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení se nevybírá správní poplatek. 

Opravné prostředky:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Související funkce: Odbor ekonomicko-správní

Odpovědná osoba: Jana Koželská

load