Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Název úkonu: 44

Ukončení trvalého pobytu

V jakém případě ve věci jednat :

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky. 

Charakteristika úkonu:

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • zákonný zástupce za občana jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu 
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úřadně ověřenými podpisy

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky :

Za ohlašení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč., za podání žádosti na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300 Kč.  Dokud nebude správní poplatek uhrazen, trvalý pobyt občana na území České republiky nebude možné ukončit. 

Opravné prostředky:

Lhůta pro vyřízení : Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději včak do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečností související se zapsaným údajem dozví.

Související funkce: Odbor ekonomicko-správní

Odpovědná osoba: Jana Koželská

load