Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Název úkonu: 43

Hlášení trvalého pobytu

V jakém případě ve věci jednat :

Změnu trvalého pobytu hlásí občan na ohlašovně podle nového místa trvalého pobytu. Ohlašovnou se rozumí obecní úřad, v Praze, Plzni, Brně a Ostravě úřady městských částí a obvodů dle statutů těchto měst, újezdní úřady. V rámci těchto úřadů jsou to pracoviště  evidence obyvatel. 

Charakteristika úkonu:

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy       
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu 
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy


Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky:

Při ohlášení místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně ( je možné používat pouze originální tiskopis ) 
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá- i platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou 
    • rodný list dítěte pokud za občana mladšího 15 let provádí změnu trvalého pobytu zákonný zástupce
    • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům ( např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky :

Za ohlášení místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky poplatek ve výši 50 Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni. 

Související funkce: referent

Odpovědná osoba: Jana Koželská

load