Aktuality

Novoroční dílny ve VCP

Novoroční dílny ve VCP

05.01.2017

Neseďte doma a přijměte pozvání do novoročních výtvarných kurzů pečeckého "vzděláváku". Nabízíme relaxaci, společnost, nové dovednosti a zkušenosti, kreativitu, ... pro děti i dospělé, jen kousek od Vás. Více informací o jednotlivých dílnách naleznete v sekci Vzdělávací centrum.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2017

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2017

03.01.2017

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2017 se hradí v hotovosti v úřední dny (pondělí a středa 7:00-11:00, 12:00-17:00 hod.) od 16.01.2017 do 15.03.2017 na MěÚ v Pečkách, odboru výstavby - (přízemí budovy).Poplatek, osvobození a úlevy stanovuje obecně závazná vyhláška města č. 2/2015. Výše poplatku 500,- Kč za osobu, byla schválena usnesením Zastupitelstva č.j. 3222/2016, dne 14.12.2016.  Poplatek hradí každá fyzická osoba s trvalým pobytem, fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Úleva 50% z poplatku je automaticky poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2016 dovršil 75 let. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, hradí poplatek ve výši 500,- Kč za každou nemovitost nebo byt. Osvobození a úlevy dle vyhlášky č. 2/2015, která nabývá platnosti dne 01.01.2016.(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obec s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.(2) Od  poplatku se osvobozuje fyzická osoba, která:a) je držitelem průkazu ZTP/P,b) má trvalé bydliště v sídle ohlašovny dle zvláštních předpisů,c) má v obci pobyt a zároveň má ve vlastnictví další stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je od placení poplatku za tuto stavbu, byt nebo rodinný dům osvobozena,d) se  v daném kalendářním roce déle než čtyři měsíce nepřetržitě zdržuje v zahraničí, hradí poplatek v poměrné výši. Pro stanovení počtu měsíců je rozhodující stav pobytu k poslednímu dni měsíce,e) je umístěna v zařízeních pro léčbu osob s psychickými poruchami. (3) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatku má fyzická osoba, která:a) K 31.12. kalendářního roku předcházejícího poplatkové povinnosti dovršila 75 let a to ve výši 50% poplatku. Nárok na osvobození a úlevu je poplatník povinen ohlásit, případně doložit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy mu nárok na osvobození nebo úlevu vznikl. Úleva 50% z poplatku je automaticky poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2016 dovršil 75 let bez povinnosti ohlášení.  MĚSTO PEČKY

Upřesnění svozu bioodpadu v zimním období 2017

Upřesnění svozu bioodpadu v zimním období 2017

03.01.2017

Po dohodě s obcí Radim nebude v měsíci lednu 2017 vyvážen bioodpad z hnědých nádob označených nápisem BIO a to z důvodu nebezpečí poškození plastových nádob při mrazivém počasí. Ostatní termíny svozu 06.02.2017 a 06.03.2017 budou probíhat pouze v případě, že nebude mrznout.Od 03.04.2017 bude znovu nastaven pravidelný týdenní svoz bioodpadu. V Pečkách v pondělí a ve Velkých Chvalovicích ve čtvrtek. Město Pečky

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

15.12.2016

Oznamujeme uzavření sběrného dvora v Pečkách o vánočních svátcích  dne 24.12.2016 a 31.12.2016.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

15.12.2016

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny ve Velkých Chvalovicích, ulice Lipová, Slepá dne 12.1.2017 v době od 7.30 - 13.30 hodin. V případě dotazů kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860. Děkujeme za pochopení

NOVÁ SLUŽBA PRO NAŠE ČTENÁŘE

NOVÁ SLUŽBA PRO NAŠE ČTENÁŘE

08.12.2016

Dejte vale počítačovým hrám a zahrajte si klasické společenské hry!
Deskové a stolní hry zažívají návrat do našich životů a staly se populární volnočasovou aktivitou, která umožňuje nejen příjemně strávit čas s rodinou nebo přáteli, ale hlavně pomáhá rozvíjet paměť a myšlení. Naše knihovna nabízí od prosince novou službu svým uživatelům - půjčování her a nabízí 20 titulů, které si můžete zahrát buď přímo v knihovně, nebo si je půjčit domů. Nabídka je pestrá, snažíme se, aby si u nás vybral každý.
Tak už vypněte televizi....

Prodejní výstava vánočních ozdob Zdeňky Eichlerové

Prodejní výstava vánočních ozdob Zdeňky Eichlerové

08.12.2016

V prostorách knihovny pořádáme prodejní výstavu vánočních ozdob Zdeňky Eichlerové. Všichni jste srdečně zváni k malému vánočnímu zastavení i k nákupu originálních korálkových ozdob a svíček zdobených drátkem.  

Prodejní výstava obrazů Vladimíra Císaře

Prodejní výstava obrazů Vladimíra Císaře

08.12.2016

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách zve na prodejní výstavu obrazů Vladimíra Císaře od 1.12. do 23.12.2016.
Výstavu můžete navštívit během provozní doby knihovny. 

Pozvánka na veřejné zasedání ZM

Pozvánka na veřejné zasedání ZM

07.12.2016

Pozvánka - veřejné zasedání ZM Pečky se koná 14.prosince 2016 v 17.30 hodin v Kulturním středisku v Pečkách. Srdečně zveme
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 77 78 79 80 81 82 83 [...] 94 starší
load