Výběrové řízení na pozici referent územního plánování a stavebního řádu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašujepodle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Referent územního plánování a stavebního řádu

Místo výkonu práce: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky

Zákonné požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku

 • státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt a ovládá český jazyk slovem i písmem

 • způsobilost k právnímúkonům

 • bezúhonnost

Kvalifikační požadavky:

 • úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší

Další požadavky:

 • znalost práce na PC

 • ochota ke stálému prohlubování kvalifikace

 • dobré komunikační dovednosti, spolehlivost, flexibilita

 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou bude:

 • znalost zákona č. 128/2000.Sb., o obcích (obecní zřízen) a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • znalost programů souvisejících s pozemkovou a stavební agendou

 • praxe ve státní správě nebo samosprávě

Náležitosti přihlášky:

ikona souborupřihláška

 • jméno, příjmení, titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního občana)

 • kontaktní telefon a email

 • datum a podpis

Přílohy přihlášky (podle § 6 odst. 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů)

 • strukturovaný profesní životopis  s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

                                     

Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a č. 341/2017 Sb., vše v platném znění)

Pracovněprávní vztah: pracovní úvazek 40 hodin týdně, na dobu neurčitou

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 1. 2022 nebo dohodou 

 

Nabízíme:

 • zaměstnanecké benefity
 • 5 dnů indispozičního volna - sickdays
 • příspěvek na vzdělávání a výuku cizích jazyků
 • příspěvek na dopravu do zaměstnání
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • stravenky

 

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo osobně předejte nejpozději do 19.listopadu 2021 na adresu:

Městský úřad Pečky, tajemnice MěÚ, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.
Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent územního plánování a stavebního řádu– neotevírat“.

Kontaktní osoba pro podávání informací:

PaedDr. Cecilie Pajkrtová, tajemnice MěÚ Pečky, tel. 321 785 051, mobil 607 025 406

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Pečky (úřední hodiny Po, St 8.00-11.00, 12.00-17.00) na výše uvedené adrese nebo ho naleznete na elektronické úřední desce Městského úřadu Pečky na adrese: www.pecky.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Pečkách dne 2.listopadu 2021

PaedDr. Cecilie Pajkrtová v.r.
tajemnice Městského úřadu Pečky


Vytvořeno 2.11.2021 14:13:37 | přečteno 229x | tana
load