Výběrové řízená - referent přípravy a realizace investic

Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašujepodle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

referent přípravy a realizace investic

Název územního samosprávného celku: Město Pečky

Zákonné předpoklady podle § 4 zákona: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka.

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ, VOŠ, SŠ s maturitní zkouškou a dlouholetou praxí ve stavebním oboru nebo VŠ, VOŠ, SŠ s maturitní zkouškou stavebního zaměření

Další požadavky:

 • zkušenosti při přípravě, plánování a realizace investičních akcí,
 • ochota ke stálému prohlubování kvalifikace
 • dobré organizační a komunikační dovednosti
 • koordinace účastníků zainteresovaných stran investiční akce a komunikace s nimi, stavební dozor, přebírání prací,
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou bude:

 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • spolupráce na přípravě žádostí o dotace

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)
 • datum a podpis

Přílohy přihlášky:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

Nabízíme:

 • 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • osobní příplatek
 • stravenky
 • příspěvek na dopravu do zaměstnání (vypočítaný z ceny jízdného)
 • dovolená 5 týdnů + 5 dnů zdravotního volna
 • příspěvek na penzijní připojištění

Termín nástupu do pracovního poměru na dobu neurčitou: ihned nebo dohodou

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 28. července 2023 na adresu:

 Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent přípravy a realizací investic – neotevírat“.

 

Kontaktní osoba pro podávání informací:

Bc. Pavlína Nepovímová, DiS., tajemnice MěÚ Pečky, tel. 321 785 051, mobil 607 025 406

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Pečky na výše uvedené adrese nebo je naleznete na webu města: www.pecky.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Pečkách dne 23.6.2023 

 

Bc. Pavlína Nepovímová
tajemnice Městského úřadu Pečky


Vytvořeno 27.6.2023 17:06:34 | přečteno 454x | tana
load