Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent(ka) odboru stavebního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Samostatný referent/ referentka odboru stavebního.

Místo výkonu práce: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky

Zákonné požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 • státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt a ovládá český jazyk slovem i písmem
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Kvalifikační požadavky:

dle § 13a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

- a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

- b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

- c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Požadavky:

 • znalost práce na PC, znalost programů souvisejících s pozemkovou a stavební agendou
 • ochota ke stálému prohlubování kvalifikace
 • dobré komunikační dovednosti, spolehlivost, flexibilita

Výhodou bude:

 • znalost zákonů č. 128/2000.Sb., o obcích, č. 500/2004 Sb., správní řád a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě, zkouška odborné způsobilosti

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního občana)
 • kontaktní telefon a email
 • datum a podpis

Přílohy přihlášky (podle § 6 odst. 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů)

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a č. 341/2017 Sb., vše v platném znění)
Pracovněprávní vztah: na dobu neurčitou

Termín nástupu do pracovního poměru: ihned nebo dohodou

Nabízíme:
 • zaměstnanecké benefity
 • 25 dní dovolené + 5 dnů indispozičního volna - sickdays
 • příspěvek na vzdělávání
 • příspěvek na dopravu do zaměstnání
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • stravenky
Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte nebo osobně předejte nejpozději do 28.dubna 2023 na adresu:

Městský úřad Pečky, tajemnice MěÚ, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – samostatný referent/ referentka odboru stavebního – neotevírat“.

Kontaktní osoba pro podávání informací:
Bc. Pavlína Nepovímová, DiS., tajemnice MěÚ Pečky, tel. 321 785 051, mobil 607 025 406

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Pečky (úřední hodiny Po, St 8.00-11.00, 12.00-17.00) na výše uvedené adrese nebo ho naleznete na elektronické úřední desce Městského úřadu Pečky na adrese: www.pecky.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Pečkách dne 27.březen 2023


Bc. Pavlína Nepovímová, DiS.
tajemnice Městského úřadu Pečky
Vytvořeno 18.4.2023 16:35:19 | přečteno 461x | tana
load