Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent přípravy a realizace investic

Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 


referent přípravy a realizace investic

Název územního samosprávného celku: Město Pečky

Zákonné předpoklady podle § 4 zákona: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka.

Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s dlouholetou praxí

Další požadavky:

- praxe v oblasti plánování, přípravy a realizace investičních akcí

- praktické zkušenosti s problematikou dotací a grantů uživatelská znalost PC

- ochota ke stálému prohlubování kvalifikace

- dobré organizační a komunikační dovednosti

- řidičský průkaz skupiny B

Výhodou bude:

- znalost zákona č. 137/2006.Sb. – o veřejných zakázkách

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)

- datum a podpis

Přílohy přihlášky:

- profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Termín nástupu do pracovního poměru na dobu neurčitou: ihned nebo dohodou

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 23.února 2023 na adresu:

Městský úřad Pečky, tajemnice MěÚ, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent přípravy a realizací investic – neotevírat“.
Vytvořeno 31.1.2023 11:37:17 | přečteno 1277x | tana
load