Poskytování informací

Právo na informace

dává občanům zákon č. 106/1999 Sb.

Podle ustanovení tohoto zákona jsou orgány veřejné správy, tedy i Obecní a Městské úřady, povinny poskytovat občanům informace o své činnosti jednak jejich zveřejňováním, jednak na základě žádostí občanů. Tato povinnost je přesně definována v § 2 uvedeného zákona. Definice způsobu poskytnutí informace a další pojmy jsou potom uvedeny v § 3.Celé znění zákona ve formátu .pdf ke stažení

§ 2 
Povinnost poskytovat informace

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy. 
(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. 
(3) Zákon se nevztahuje na postup při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven zvláštními předpisy. 1)

§ 3 
Základní pojmy

(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. 
(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet). 
(3) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná ve veřejné knihovně.
(4) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

Pravidla pro poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v podmínkách Měst.úřadu v Pečkách, upravuje několik předpisů, jak obecně platných tak i interních.

  1. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  2. Systém úhrad nákladů při poskytování informací
  3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pracovníky Měst.úřadu v Pečkách
  4. Ceník úhrad pro poskytování informací

O poskytnutí informace může občan požádat osobně na příslušném pracovišti nebo v podatelně Měst.úřadu, telefonicky nebo faxem, písemně poštou nebo prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu podatelny. Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. je možné získat v podatelně Měst.úřadu nebo můžete využít elektronický formulář žádosti umístěný na našich stránkách.

Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup Městského úřadu při poskytování informací (podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)

Předpisy upravující postup MU při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

  1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
  3. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  5. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
  6. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  7. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č.1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)
  8. Standard ÚVIS 2001 Částka 7 – Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový  přístup

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

Metodický pokyn

 Dokument:

 Metodický pokyn pro poskytování informací

 Kategorie:

 Poskytování informací

 Datum vydání:

 Čtvrtek, 11. října 2001

 Práva:

 © 2001  Město Pečky. 

Všechna práva vyhrazena.

Pokyny pro poskytování informací 

(na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
 1. Obecná část
 2. Postup při vyřizování žádostí
 3. Nevyhovění žadateli ze strany Městského úřadu
 4. Formulář žádosti o poskytnutí informace
 5. Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 6. Formulář odvolání proti neposkytnutí informace
 7. Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup Městského úřadu při poskytování informací
 8. Odeslat zprávu na elektronickou podatelnu Městského úřadu

Obecná část

1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Městskému úřadu v Pečkách (dále jen MU) i jejich poskytování zaměstnanci MU se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Metodický pokyn“) 

2. Text zákona, Metodického pokynu a Informace o činnosti MU jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese https://www.pecky.cz  a v prostorách přístupných veřejnosti v budově MU (Masarykovo nám. 78 Pečky).

Postup při vyřizování žádostí

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený odbor MU neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu: 

  Městský úřad Pečky 
  Masarykovo náměstí 78 
  289 11  Pečky
 3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MU (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 0321/ 785 054, telefonicky na čísle 0321 785 051 - 2 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: mupecky@pecky.cz
 4. Je-li předmětem žádosti poskytnutí informace povinně zveřejněné, je žadateli poskytnuta odkazem na zveřejnění a sdělením kde a jakým způsobem je přístupná. Trvá-li i přesto na jejím poskytnutí, je mu poskytnuta na základě jeho písemné žádosti.
 5. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

Nevyhovění žadateli ze strany Městského úřadu

Proti rozhodnutí MU o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese: 

Městský úřad Pečky
Masarykovo náměstí 78 
289 11  Pečky 

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, MU jej odloží.

Odvolání lze podat rovněž prostřednictvím formuláře „Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací". Tento formulář je k dispozici v podatelně MU nebo na internetové adrese města https://www.pecky.cz,kde si jej můžete stáhnout ve formátu .pdf

Ceník náhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů za poskytnutí informace se účtuje v případě, že je informace poskytována v tištěné podobě a odeslána na poštovní adresu žadatele nebo v podobě elektronické, s uložením na digitální médium (FDD, CD, DVD).

Úhrada může být požadována také v případě, že vyhledání informace bude zvláště časově náročné (vyhledání v archivu mimo archiv Měst.úřadu). O způsobu a výši takové úhrady rozhodne tajemník Městského úřadu a žadatel s ní bude seznámen před jejím poskytnutím.

Nedosáhne-li celkový součet všech nákladů na poskytnutí informace 50,- Kč, bude informace poskytnuta zdarma. 

Vytvořeno 26.5.2015 11:16:53 | přečteno 1889x | Jiří Třísko
load