Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů Měst. úřadu a orgánů města

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru Městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná tajemník Měst.úřadu, starosta nebo Rada města. Opravný prostředek nelze podat proti rozhodnutím týkajícím se projednávání  přestupků v blokovém řízení

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutím starosty, Rady města nebo komise pro projednávání přestupků která jsou učiněná ve správním řízení, se  podávají prostřednictvím podatelny Měst.úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení takového  rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením Rady nebo Zastupitelstva města vydaným v samostatné či přenesené působnosti, nemají-li charakter rozhodnutí a odporují zákonu, lze kdykoliv podat Krajskému úřadu ústní či písemný návrh na pozastavení jejich výkonu.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke krácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

4. Opravným prostředkem proti neposkytnutí informace

podle zák. 106/1999 Sb. nebo poskytnutí informace neúplné je odvolání, které můžete podat v podatelně Měst.úřadu v Pečkách
Vytvořeno 26.5.2015 11:25:33 | přečteno 1718x | Jiří Třísko
load