Podatelna Městského úřadu

Kontakty

Adresa: Masarykovo nám.78, 289 11 Pečky 
Telefon:
 321 785 051 
Fax:
 321 785 054 
E-mail:
eva.strnadova(a)pecky.cz
Podatelna:
mupecky(a)pecky.cz
E-podatelna:
e-podatelna(a)pecky.cz

Zabezpečuje příjem žádostí stížností a dalších podání občanů.

Stížnosti

Obecně

Stížnost je právní prostředek, jehož uplatněním se mohou občané domoci kontroly činnosti orgánů veřejné správy, včetně případného zjednání nápravy.

Při vyřizování stížností se Městský úřad Pečky řídí ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (§ 175).

Kdo může podat stížnost

Stížnost může podat každý občan České republiky

Kam

 Veškeré stížnosti od občanů i organizací přijímá podatelna Městského úřadu Pečky (první patro)

Co potřebujete předložit

Stížnosti mohou být zaslány poštou nebo podány v písemné či ústní formě. Při ústním podání se se stěžovatelem vždy sepíše úřední záznam, který po přečtení podepíše stěžovatel i pracovník, který stížnost sepisoval. Úřední záznam se opatří datem a hodinou sepsání stížnosti. Úřední záznam se sepisuje i tehdy, bude-li stížnost podle příslušnosti prošetřovat jiný orgán. Pracovník, který stížnost sepsal, je povinen nechat ji zapsat do podacího deníku.

Způsob vyřizování stížností

  • stížnosti došlé na Městský úřad Pečky jsou evidované v Knize stížností, podle které se také sledují lhůty k jejich vyřízení poté, co jsou předány vedoucímu příslušného odboru podle předmětu stížnosti
  • o všech stížnostech je informován tajemník městského úřadu 
  • po vyřízení stížnosti předá pracovník vyřizující stížnost neprodleně veškeré doklady týkající se stížnosti do evidence stížností 
  • u oprávněných stížností se stanovují opatření k nápravě.
  • Jejich splnění ve stanoveném termínu se oznamuje tajemníkovi úřadu, do té doby je stížnost „ve sledování“
  • postoupení stížnosti jinému orgánu příslušnému k vyřízení stížnosti provádí pracovnice ve lhůtě do 5 dnů po obdržení 
  • v případě, že se při prošetřování zjistí, že jde o podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., 
    o správním řízení, je zabezpečeno předání takového podání podle § 20 zákona o správním řízení příslušnému správnímu orgánu, o čemž je stěžovatel vyrozuměn.

Lhůty k vyřízení stížnosti

Vyřizování stížností se řídí ustanovením § 175 zák. č. 500/2005, správní řád.

Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Opravný prostředek

Tajemník Městského úřadu Pečky sleduje vyřizování všech stížností nejméně 1x za půl roku. Kontrolní komise rady města v Pečkách může provést kontrolu vyřizování stížností v rámci své kontrolní činnosti. O zvlášť závažných stížnostech a o způsobu jejich vyřizování informuje tajemník Městské zastupitelstvo v Pečkách.

Právní úprava

Při vyřizování stížností se Městský úřad v Pečkách řídí ustanoveními zákona 500/2004 Sb., správní řád a dále Pokyny ke stanovení postupu při vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů vydanými radou města Pečky s účinností od 1.9.1995.

Elektronická podatelna

K 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 (kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb), které ukládá orgánům veřejné správy zřízení elektronické podatelny a povinnost přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem. 

Adresa podatelny je e-podatelna(a)pecky.cz (adresa vyplývá ze Standardu pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolu TCP/IP publikovaném ve Věstníku ÚVIS č.2/2000).

Akceptované formáty příloh podání podaných prostřednictvím e-podatelny:

Textové dokumenty:  .txt; .doc (MS Word 6.0, MS Word 97/2000, XP); .rtf; .docx (MS Word 2007)
grafické soubory: .jpg; .gif; .tif; .bmp; .wmf
ostatní: .pdf

Podmínky pro podání opatřená elektronickým podpisem jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf 

Podatelna Měst. úřadu Pečky Masarykovo nám. 78

Pracovní doba Městského úřadu 

DenDopoledneOdpoledne

Pondělí

06:30 - 11:00

11:30 - 17:00

Úterý

07 :30 - 11:00

11:30 - 15:00

Středa

06:30 - 11:00

11:30 - 17:00

Čtvrtek

07:30 - 11:00

11:30 - 15:00

Pátek

07:00 - 11:00


Vytvořeno 26.5.2015 16:24:29 | přečteno 2537x | Jiří Třísko
load