Obnova zeleně na Pečecku

Obnova zeleně na Pečecku EFRR PUBLICITA

Projekt se zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v extravilánu Pečecka.

Hlavním cílem akce je zvýšení počtu a plochy založených krajinných prvků. V řešeném území vznikne nový interakční prvek, stromořadí a rozptýlená krajinná zeleň – remízy a luční trávník, které budou působit jako stabilizační části krajiny s pozitivním vlivem na své okolí.


Název projektu: Obnova zeleně na Pečecku
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013329
Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Zdroj podpory: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Stručná informace o cíli projektu: Předmětem podpory je zakládání zeleně v k. ú. Pečky a k.ú. Chotutice. Dojde k výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče a založení trávníků, mimo zastavené území města. Realizací projektu dojde k posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v extravilánu Pečecka.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 028 787 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1 623 030 Kč (80 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 405 757 Kč (20 %)
Datum zahájení realizace projektu: 10. 11. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce podpory: Město Pečky

Tento projekt se snaží propojit několik revitalizovaných ploch se zachovalou zelení v lokalitách na území katastru Peček a Chotutic. Realizací tohoto projektu dojde k propojení zeleně v okolí rybníka se stávající zelení podél mlýnského náhonu a městském parku, nově vysazeným stromořadím podél silnice na Tatce a částečně zachovaným větrolamem mezi Tatcemi a Chotuticemi.
Snahou je spojit relikty zeleně tak, aby se zvýšila propojenost zelených ploch a umožnili větší biodiverzitu v lokalitě jako celku. Zvláště u nás v Polabí je každý další vysazený strom výrazným zpestřením v zemědělsky obdělávané krajině a rozčlenění velkých lánů zelení je vítanou změnou pro lidi i přírodu.

A – U náhonu (k.ú. Pečky) - výsadba 150 ks listnatých stromů, 19 ks ovocných stromů, 300 ks keřů, 41 ks půdopokryvných keřů, založení lučního (1,1147 ha) a užitkového (1,4951 ha) trávníku
B – stromořadí (k.ú. Pečky) - výsadba 24 ks ovocných stromů, založení lučního trávníku (0,0919 ha)
C – IP4 (k.ú. Chotutice) - výsadba 150 ks listnatých stromů, 300 ks keřů, založení lučního trávníku (0,1578 ha)


Vytvořeno 7.4.2022 13:51:29 | přečteno 510x | tana
load