Kotlíkové dotace 2021

plamen

Základní informace:

Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel.


Jak vyplnit formulář dotazníkového šetření?

Dotazníkový formulář je možné vyplnit elektronicky ZDE. Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Středočeskému kraji slouží pouze k poskytnutí základních informací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti a požadovaném zdroji vytápění a zároveň pro stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Středočeský kraj z Operačního programu Evropské unie. Oficiální formulář žádosti 4. výzvy kotlíkových dotací bude zveřejněn v průběhu jara 2022.

Jaká je výše podpory a za jaký typ zdroje si mohu původní kotel vyměnit?

Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Maximální dotace záleží na druhu nového kotle:

  • plynový kondenzační kotel max. 100 000,- Kč
  • tepelné čerpadlo max. 130 000,- Kč
  • kotel na tuhá paliva (biomasa) – se samočinnou dodávkou paliva max. 130 000,- Kč
  • kotel na tuhá paliva (biomasa) – s ruční dodávkou paliva, max. 130 000,- Kč

včetně akumulační nádrže*

*v případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Kdo si může zažádat o dotaci?

Žadatel (= konečný uživatel), který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu za měsíc).

Kdo tvoří domácnost?

Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.

V případě rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům vytápěn jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby s bydlištěm v tomto domě. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto bytě.

Kdo bude dokládat příjmy?

Příjmy prokazují všechny osoby bydlící v nemovitosti, výjimku tvoří:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  • žadatel, který je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě,
  • žadatel, který v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

V roce 2020 jsme měli příjmy vyšší, ale nyní se moje situace změnila (odchod do důchodu), mohu si podat žádost?

Rozhodné je, v jaké životní situaci se budete nacházet v okamžiku podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Pokud budete patřit do skupiny, která musí prokázat příjmy, pak prokazujete příjmy za rok 2020. Pokud nebudete muset prokazovat příjmy (např. v případě odchodu do důchodu), pak neprokazujete příjmy, i když jste v roce 2020 příjmy měli.

Mám mimo kotle s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy ještě další zdroj vytápění, mám na dotaci nárok?

Pokud je/byl kotel na ruční přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy v provozu a schopen vytopit celý dům nebo byt a tento kotel vyměníte za jeden z možných zdrojů, lze na výměnu kotle získat dotaci. Další záložní zdroj je z pohledu dotace irelevantní.

Jsme s manželkou v jedné domácnosti s dětmi, ale nejstarší vydělávající syn již s námi nežije, bude se také započítávat do příjmu domácnosti?

Nebude. Započítávají se pouze osoby, které v nemovitosti skutečně bydlí a to k datu podání žádosti.

Mohu začít s výměnou již nyní?

Uznatelné výdaje budou od 1. 1. 2021. Lze tedy žádat jak na realizace výměny již uskutečněné po 1. 1. 2021, probíhající, nebo začít s výměnou až po schválení žádosti.

Bude se dotazníkový formulář podávat i v tištěné podobě?

Ne, pouze v elektronické podobě.

Mám revizi kotle staršího data, vadí to?

Nevadí, doklad nám slouží k ověření emisní třídy původního zdroje.

Nemám na kotli žádný štítek, vadí to?

Nevadí, údaje o kotli, které jsou rozhodné pro oprávněnost dotace, jsou uvedeny také v revizi ke starému kotli (Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně). Tento doklad bude přílohou žádosti.

Může být žadatelem vlastník, který v domácnosti nebydlí? Kdo může o dotaci žádat a kdo spadá do kategorie příjmů členů domácnosti, osob bydlících společně se žadatelem?

Žadatelem je vždy vlastník nemovitosti. Příjmy se posuzují podle osob, které mají na dotčené adrese bydliště, nemusí tam mít trvalý pobyt. Pokud ale vlastník na adrese nebydlí, tj. není to jeho bydliště, pak nemůže být způsobilým žadatelem v kotlíkových dotacích. Pokud máte trvalý pobyt jinde a zároveň i bydlíte jinde, nejste oprávněným žadatelem. Můžete se obrátit na Státní fond životního prostředí, více informací na https://2030.novazelenausporam.cz/.

Bydlím v nemovitosti, ale nejsem majitelem, můžu si požádat o dotaci?

Ne, nejste majitelem/vlastníkem nemovitosti, žádost podat nemůžete.

Pokud v dotazníkovém formuláři vyberu určitý zdroj vytápění, mohu jej pak v žádosti, případně před realizací výměny změnit?

Ano, můžete.

Musím naistalovat akumulační nádrž?

Pouze v případě, že budete instalovat kotel na biomasu s ručním přikládáním. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).

Vytvořeno 25.10.2021 10:23:56 | přečteno 388x | tana
load