Investice a strategie

Strategický plán rozvoje města Pečky 2016 - 2026Projektová dokumentace rekonstrukce ulice K.H.Borovského


Projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace ulice Dlouhá a Křivá ve Velkých Chvalovicích, Pečky


Projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace ulice Nová ve Velkých Chvalovicích, Pečky


Výstavba stezky pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích

Jedním z připravovaných projektů města Pečky je výstavba stezky pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích. Pokračování stezky v intravilánu obce je plánováno tak, aby stezka navazovala na již zhotovenou  stezku z Peček. Tomuto záměru v minulosti  bránilo to, že město pozemky na  kraji obce nevlastnilo a majitel, insolvenční správce pozemky nechtěl prodat. V loňském roce vybraný projektant začal pracovat na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Původní zadání bylo pouze na vybudování chodníku, ale vzhledem k velmi vysokému provozu po komunikaci, která prochází obcí jsme přistoupili k podobě , která umožňuje souběžně chodník využívat i jako cyklostezku.

Jednou z podmínek je požadovaná šířka min. 2,2m, signalizační, varovné a vodící linie, dopravní značení. Aby nedocházelo ke křížení s autobusovou zastávkou bude stezka vedena od bývalého Obecního úřadu stávajícím parčíkem tak,  jako vedla cesta v minulosti. Na svém konci se stezka rozdvojuje, v jednou směru navazuje na rekonstruovaný chodník u kapličky a v druhém kopíruje vyježděnou cestičku do ulice Ke hřišti. Před bývalým obecním úřadem bude celá plocha vydlážděna, vzniknou místa i pro parkování a místo pro kontejnery na separovaný odpad bude posunuto směrem do zahrady. Součástí projektu je osvětlení přechodu u autobusových zastáveka jejich odvodnění, osazení stojanů na kola u bývalého úřadu a kapličky a přivedení el. energie ke kapličce vč. jejího nasvícení.

V této době probíhají jednání s majiteli sousedních nemovitostí a k zapracování jejich připomínek v zahájeném územním řízení. Největším problémem je odvedení  dešťové vody nejenom ze stezky a sousedních nemovitostí, ale hlavně z komunikace. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci musí být součástí připravované žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 18. Termín odevzdání žádosti je  29.4. 2016. Celkové  předpokládané náklady  z oceněného položkového výkazu výměr  jsou ve výši 3,1 mil. Kč, ale konečná cena bude známa až po vybrání zhotovitele stavby.

Jestliže získáme souhlasy a vyjádření všech účastníků územního řízení, bude moci být podána žádost o dotaci. Po té bude zahájeno řízení k povolení stavby a výběrové řízení na výběr zhotovitele . Předpokládaný termín zahájení výstavby je září letošního roku.

Dle ohlasů obyvatel obce si myslím, že náš záměr zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel a zejména dětí  při cestě do zaměstnání a do školy je správný. Jsem ráda, že se podařilo i stávající propojení obou částí města, tzn. stávající stezku osvětlit i osadit lavičkami a odpadkovými koši.

Na jednání s obyvateli Velkých Chvalovic byla požadováno osazení zpomalovacího reflektoru na kraji obce a nebo pokračování stezky-chodníku na druhý konec obce.  Tyto požadavky budou předány odboru dopravy a finančnímu výboru při přípravě rozpočtu na další rok.

Projektová dokumentace vč. situace je k nahlédnutí na stránkách města v sekci Dotační programy.

Ing. Věra Růžičková, vedoucí odboru správy majetku města a BH

 

Fotografie stávajícího stavu:

Fotografie 1

Fotografie 2

Fotografie 3

Fotografie 4
22.2.2016 13:46:20 - aktualizováno 26.9.2016 14:41:49 | přečteno 1353x | karel.kristoufek
 
Město Pečky

Městský úřad Pečky
Masarykovo nám. 78
289 11 Pečky

tel.: +420 321 785 051
fax +420 321 785 054
e-mail: mupecky@pecky.cz

datová schránka: 8zwbr8t

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
 
load